www.pohonservis.cz www.pohonservis.sk www.pohonservis.eu
POHONY PRO GARÁŽOVÁ VRATA, BRÁNY, ZÁVORY, DOPLŇKY

AKCE

Pohony křídlových bran - přímočaré

Pohony křídlových bran - podzemní

Pohony křídlových bran - ramenové

KŘÍDLOVÉ BRÁNY

Pohony posuvných bran

POSUVNÉ BRÁNY

Montážní příslušenství

Pohony garážových vrat

Pohony skládacích vrat

GARÁŽOVÁ VRATA

Pohony oken

Závory

Výsuvné sloupy

Dálkové ovládání

Dálkové vysílače jiných výrobců

Řídící elektroniky

Bezpečnostní prvky

Ovládací prvky

Samonosné systémy

Zavěšené systémy

Kování křídlových bran

Kování posuvných bran

BAZAR

 

FOTOGALERIE

www.u4g.cz
Platba kartou
Slevy
www.u4g.cz
DPD
www.toptrans.cz
Česká pošta

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. jsou její nedílnou součástí.

b) Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

c) V ceně za zboží není uvedeno dopravné (balné si naše firma neúčtuje).

d) Informace o produktech nejsou závazné a provozovatel za informace neručí, přebírá je pouze od výrobce tak jak je dostane a připravuje je k nahlédnutí zákazníkovi.

e) Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a vybavené českými návody.

 

2. Objednání zboží

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

b) Prodávající může žádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, lze ji považovat za neplatnou.

 

3. Cena a placení

a) Nabídkové ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou, teprve zaplacením celkové ceny dobírkou při převzetí zboží kupujícím, nebo uhrazením v hotovosti na naší provozovně, případně zaplacena na běžný účet prodávajícího. Při převodu na běžný účet prodávajícího, zboží zasíláme zákazníkovi do 48hod. po obdržení platby. Naše číslo účtu je: 4689410277/5500. Toto a všechny důležité údaje také naleznete v potvrzení objednávky.

b) Produkt může být v cenové kategorie Akce v případě, že je na tento produkt akční cena vypsána. Takový produkt je označen logem "AKCE".

c) V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Faktura vystavená na základě objednávky je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

d) K ceně zboží je extra připočítána cena dopravy (balné si naše firma neúčtuje). V případě, že je cena dopravného v ceně zboží je toto zboží značeno logem "DOPRAVA ZDARMA".

 

4. Dodací lhůta

a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b) V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

 

5. Dopravní podmínky, dopravné

V případě, že je u jednoho ze zboží které kupujete logo "DOPRAVA ZDARMA", je doprava celé vaší objednávky zdarma (neplatí pro velkoobchodní firmy). V případě, že takto zboží označeno není, je cena za dopravu určena typem zboží a jeho váhou. V případě, že logo u produktu není musíte uhradit dopravu za zásilku. Dopravu realizujeme smluvním přepravcem "DPD CZ", kde zásilku můžete nejen virtuálně sledovat, ale také ovlivnit čas a místo doručení. Základní zásilky se doručují do 24hod. na Vaši adresu, nebo u vyžádání na výdejní místo "DPD ParcelShop" za zvýhodněnou cenu. Cena za balík se pohybuje u standardních produktů 100 Kč a pro sestavy a produkty s vyšší celkovou váhou pak 150 Kč. U nadměrných zásilek (profilů 6m délek) dopravu realizujeme renomovanou přepravní společností, u které Vám nabízíme námi dotované ceny, které se upřesňují v potvrzení objednávky. Zásilka jedné sestavy pohonu/ů bran a také jednotlivých produktů je balena v jednom balíku, sestavy pohonu vrat bran s ozubenými tyčemi a závory jsou zasílány ve dvou balících. Zákazník je povinen zkontrolovat zboží a jeho případné poškození ihned reklamovat při převzetí u přepravní služby. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

 

6. Po objednání

Budete kontaktováni e-mailem s podrobnými informacemi o termínu odeslání a celkové ceně vč. DPH a přepravného formulářem potvrzení objednávky / objednávka.

 

7. Ochrana osobních údajů

a) Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.

b) V případě velkoobchodní objednávky si firma vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží.

 

8. Záruka

a) Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu.

b) Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

c) Jako spotřebitel má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu. Velkoobchodní kupující při odstoupení od smlouvy uhradí provozovateli manipulační poplatek za dopravu zboží a náklady vzniklé touto dopravou.

 

9. Reklamace

a) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta + naše prodloužená záruka, což je 30 měsíců celkem pro pohony a pro ostatní zboží, jako jsou řídící elektroniky, dálkové ovládání a přídavné impulsní a bezpečnostní prvky, je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

b) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

c) K reklamaci je nutný doklad o nákupu.

d) Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho sídlem.

e) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu sídla firmy. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail).

f) Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

g) V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

h) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

i) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, přírodními živly nebo vyšší mocí.. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

j) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

k) Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

l) Změna rozměrů a konstrukčních prvků vyhrazena.

 

10. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti platnými zákony.


POHON SERVIS s.r.o. | Vinohradská 76 618 00 BRNO - Černovice | tel./fax: +420 546 411 570 | e-mail: pohonservis@pohonservis.cz

TOPlist